Meaning name Jathibiyya

Jathibiyya
Meaning name Jathibiyya

Arabic name meaning "attractive and charming."

Jathbiyya - Variant spelling of Arabic Jathibiyya, meaning "attractive and charming."

© WhatName.Net