WhatName

Meaning name Zsuzsi

NamesZZsZsuZsuzsi

Zsuzsi

Meaning name Zsuzsi
Pet form of Hungarian Zsuzsanna, meaning "lily."
Zsuzsa - Pet form of Hungarian Zsuzsanna, meaning "lily."
Zsuzsanna - Hungarian form of Greek Sous�nna, meaning "lily."

© WHATNAME.NET