WhatName

Meaning name Zsuzsa

NamesZZsZsuZsuzsa

Zsuzsa

Meaning name Zsuzsa
Pet form of Hungarian Zsuzsanna, meaning "lily."
Zsuzsanna - Hungarian form of Greek Sous�nna, meaning "lily."
Zsuzsi - Pet form of Hungarian Zsuzsanna, meaning "lily."

© WHATNAME.NET