WhatName

Meaning name Zosime

NamesZZoZosZosime

Zosime

Meaning name Zosime
Feminine form of Greek Zosimos, meaning "likely to survive; survivor."
Zosia - Pet form of Polish Zofia, meaning "wisdom."
Zosimos - Greek name derived from the word zosimos, meaning "likely to survive; survivor."
Zosimus - Latin form of Greek Zosimos, meaning "likely to survive; survivor."

© WHATNAME.NET