WhatName

Meaning name Zosia

NamesZZoZosZosia

Zosia

Meaning name Zosia
Pet form of Polish Zofia, meaning "wisdom."
Zosime - Feminine form of Greek Zosimos, meaning "likely to survive; survivor."
Zosimos - Greek name derived from the word zosimos, meaning "likely to survive; survivor."
Zosimus - Latin form of Greek Zosimos, meaning "likely to survive; survivor."

© WHATNAME.NET