WhatName

Meaning name Zoé

NamesZZoZoéZoé

Zoé

Meaning name Zoé
French form of Greek Zoe, meaning "life."
Zoe -  Greek name meaning "life." 
Zoey - English form of Greek Zoe, meaning "life."

© WHATNAME.NET