WhatName

Meaning name Zik

NamesZZiZikZik

Zik

Meaning name Zik
Pet form of Yiddish Itzik, meaning "he will laugh."

© WHATNAME.NET