WhatName

Meaning name Xylia

NamesXXyXylXylia

Xylia

Meaning name Xylia
English name derived from the Greek word xylon, meaning "forest-dweller." 
Xylina - Elaborated form of English Xylia, meaning "forest-dweller."

© WHATNAME.NET