WhatName

Meaning name Xoramen

NamesXXoXorXoramen

Xoramen

Meaning name Xoramen
Basque name meaning "delight."

© WHATNAME.NET