WhatName

Meaning name Xena

NamesXXeXenXena

Xena

Meaning name Xena
Feminine form of Greek Xenon, meaning "foreigner; stranger."
Xene - Feminine form of Greek Xenon, meaning "foreigner; stranger."
XÉnia - Hungarian form of Greek Xenia, meaning "stranger, foreigner," but sometimes rendered "hospitable (esp. to foreigners)."
XÈnia -   Catalan form of Greek Xenia, meaning "stranger, foreigner," but sometimes rendered "hospitable (esp. to foreigners)."
Xenocrates - Greek name composed of the elements xenos "foreign, strange," and kratos "power," hence "foreign power."
Xenon - Greek name derived from the word xenos, meaning"foreigner; stranger." 
Xenophon - Greek name composed of the elements xenos "foreign, strange" and phone "voice," hence "foreign voice."

© WHATNAME.NET