WhatName

Meaning name Vosdanig

NamesVVoVosVosdanig

Vosdanig

Meaning name Vosdanig
Armenian name meaning "nobleman."
Vosgedzam - Armenian name meaning "golden hair."
Vosgetel - Armenian name meaning "golden thread."
Vosgi - Armenian name meaning"gold."
Voshkie - Armenian name meaning "golden."

© WHATNAME.NET