WhatName

Meaning name Sotirios

NamesSSoSotSotirios

Sotirios

Meaning name Sotirios
Variant form of Greek Sotiris, meaning "salvation."
Sotiria - Feminine form of Greek Sotiris, meaning "salvation."
Sotiris - Greek name meaning "salvation."

© WHATNAME.NET