WhatName

Meaning name Sjoerd

NamesSSjSjoSjoerd

Sjoerd

Meaning name Sjoerd
Frisian form of Old High German Siegward, meaning "victory guard."
Sjors - Pet form of Dutch Jurgen or Jurriaan, meaning "earth-worker, farmer."

© WHATNAME.NET