WhatName

Meaning name Sextilius

NamesSSeSexSextilius

Sextilius

Meaning name Sextilius
A derivative of Roman Latin Sextus, meaning "sixth."
Sextus - Roman name derived from Latin sextus, meaning "sixth."

© WHATNAME.NET