WhatName

Meaning name Onyeka

NamesAfricanOOnOnyOnyeka

Onyeka

Meaning name Onyeka
Feminine short form of African Igbo unisex Onyekachukwu, meaning "who is greater than God?"
Onyekachukwu - African Igbo unisex name meaning "who is greater than God?"
Onyekachukwu - African Igbo unisex name meaning "who is greater than God?"

© WHATNAME.NET