WhatName

Meaning name Lyyti

NamesLLyLyyLyyti

Lyyti

Meaning name Lyyti
Pet form of Finnish Lyydia, meaning "of Lydia."
Lyydia - Finnish form of Greek Lydia, meaning "of Lydia."

© WHATNAME.NET