WhatName

Meaning name Lexia

NamesLLeLexLexia

Lexia

Meaning name Lexia
English short form of Latin Alexia, meaning "defender."
Lex - Short form of English unisex Alex, meaning "defender of mankind."
Lexa - English pet form of Latin Alexandra, meaning "defender of mankind."
Lexi - Variant spelling of English Lexy, meaning "defender of mankind."
Lexie - Variant spelling of English Lexy, meaning "defender of mankind."
Lexine - Elaborated form of English Lexy, meaning "defender of mankind."
Lexus - Short form of Latin unisex Alexus, meaning "defender."
Lexy - English pet form of Latin Alexandra, meaning "defender of mankind."
Lex - Short form of English unisex Alex, meaning "defender of mankind."
Lexus - Short form of Latin unisex Alexus, meaning "defender."

© WHATNAME.NET