WhatName

Meaning name Kazuko

NamesKKaKazKazuko

Kazuko

Meaning name Kazuko
Japanese name meaning 1) "harmonious/peaceful child" or 2) "only child."
Kazia - Short form of Polish Kazimiera, meaning "commands peace."
Kazimiera - Feminine form of Polish Kazimierz, meaning "commands peace."
Kazue - Japanese name meaning "branch; first blessing; harmonious."
Kazumi - Japanese name meaning "harmonious beauty."
Kazimeras - Lithuanian form of Polish Kazimierz, meaning "commands peace."
Kazimierz - Polish name composed of the Slavic elements kaze "to command, declare, order" and mir "peace, respect," hence "commands peace." 
Kazimir - Russian form of Polish Kazimierz, meaning "commands peace."
KÁzmÉr - Hungarian form of Polish Kazimierz, meaning "commands peace."
Kazuhiko - Japanese name meaning "harmonious prince."
Kazuhiro - Japanese name meaning "prosperous one."

© WHATNAME.NET