WhatName

Meaning name Hyledd

NamesHHyHylHyledd

Hyledd

Meaning name Hyledd
Variant spelling of Welsh Heledd, possibly meaning "estuary." 
Hylda - English variant spelling of German Hilda, meaning "battle."

© WHATNAME.NET