WhatName

Meaning name Gib

NamesGGiGibGib

Gib

Meaning name Gib
Medieval pet form of English Gilbert, meaning "pledge-bright."

© WHATNAME.NET